Δικηγορικό Γραφείο.

 

karta

Δείτε τα άρθρα στο blog του γραφείου, πατώντας στην εικόνα

 

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΟΝ Ν. 3869/2010 ΜΕ ΚΟΥΡΕΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 90% ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΤΟΥ

Απόφαση του δικηγορικού γραφείου Κουλουβράκη Ιωάννας – Τζωρτζάκη Αικατερίνης και συνεργατών.

Με την υπ’ αριθμ. 192/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, που δημοσιεύθηκε στις 26 Μαϊου 2015, έγινε δεκτή η αίτηση από 2/10/2013 αίτηση του αιτούντος για την υπαγωγή του στο ν. 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων» και ρυθμίστηκαν οι οφειλές του με κουρεμά πάνω από 90% του χρέους του!

Ο αιτών ζητά να γίνει δεκτή η από 2-10-2013 αίτησή του που κατατέθηκε στη Γραμματεία  του Δικαστηρίου αυτού. Με την κρινόμενη αίτηση, ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ικανότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές, που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηση αναλυτική κατάσταση, ζητά τη ρύθμιση των χρεών του από 60.396,59 ευρώ , σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει , και αφού  ληφθούν υποψιν η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση , που εκθέτει αναλυτικά , με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά.

Απορριπτομένων των  περί αοριστίας ενστάσεων των τραπεζών, η αίτηση αρμόδια καθ’ύλη και κατά τόπο φέρεται ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου , είναι νόμιμη ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1,4,8,9 και 11 του Ν3869/2010 και πρέπει να εξετασθεί από ουσιαστική άποψη , αφού δεν επιτεύχθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός των διαδίκων.

Από την αποδεικτική διαδικασία , την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα που εξετάσθηκε , τα έγγραφα που επικαλέσθηκαν και προσκόμισαν οι διάδικοι , τα πραγματικά  περιστατικά που συνομολόγησαν ,μετά από συνεκτίμηση των αποδεικτικών στοιχείων , προέκυψε κατά την κρίση του δικαστηρίου ότι: Ο αιτών είναι ηλικίας 70 ετών , και συμβιώνει με τη σύζυγό του, η οποία έχει σοβαρά προβλήματα υγείας και συγκεκριμένα πάσχει από παραπληγία μετά από ιατρικό λάθος κατά την επέμβαση δισκεκτομής στην οποία υπεβλήθη, και βρίσκεται μόνιμα σε αναπηρικό αμαξίδιο , εμφανίζει αδυναμία ορθοστάτισης , μερική έκπτωση μυικής ισχύος των κάτω άκρων της και υπαισθησία διαρκώς επιδεινούμενη στο κάτω δεξιό άκρο της. Το ζευγάρι ζει σε ακίνητο ιδιοκτησίας της αιτούσας και φιλοξενούν την κόρη τους, η οποία είναι διαζευγμένη μαζί με την ανήλικη κόρη της, οι οποίες είναι άνεργες. Το εισόδημα αυτής της οικογένειας συνίσταται μόνο στη σύνταξη του αιτούντα. Το ετήσιο εισόδημα του είναι 12.565,80 ευρώ από την κύρια σύνταξή του και 14.929,27 ευρώ, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους 2014 που προσκομίζει. Συνεπώς το μηνιαίο εισόδημα του είναι 14.929,27:12 = 1.244ευρώ.

Σε χρόνο προγενέστερο πλέον του ενός έτους πριν από την κατάθεση της αίτησης ο αιτών είχε συνάψει δανειακές συμβάσεις , οι εξ’ αυτών οφειλές του έχουν καταστεί ληξιπρίθεσμες και οφείλει αναλυτικά  1)στην Τράπεζα Eurobank 22.265,62 ευρώ από ένα καταναλωτικό δάνειο με αρ. σύμβασης 2068768964 , 2) στην Εθνική Τράπεζα 30.131,21 ευρώ  και αναλυτικά : 16.533,53 ευρώ από ένα καταναλωτικό δάνειο με αρ. σύμβασης 0000004230886535 , 7.378,86 ευρώ από μία πιστωτική κάρτα με αρ. σύμβασης 4917791001384019 και 6.198,82 ευρώ από μια πιστωτική κάρτα με αρ. σύμβασης 5278900003476251, 3) στην τράπεζα  ALPHA BANK 3.808,09 ευρώ από μια πιστωτική κάρτα με αρ. σύμβασης 4960920921908512 και 4) στην Τράπεζα Πειραιώς 4.191,62 από μία πιστωτική κάρτα με αρ. σύμβασης 5209490010688019 . Το συνολικό χρέος του αιτούντα είναι 60.396,59 ευρώ. Σ’ αυτό μετέχουν οι απαιτήσεις της ΤράπεζαςEurobank κατά 37% της Εθνικής Τράπεζας κατά 50% κα, της τράπεζας  ALPHA BANK κατά 6% , και της Τράπεζας  Πειραιώς κατά 7%.

Προκειμένου ο αιτών να καταβάλλει τις οφειλόμενες δόσεις των εν λόγω δανείων κατά τους όρους των δανειακών συμβάσεων όφειλε να καταβάλλει συνολικά 900 ευρώ κάθε μήνα. Το κόστος διαβίωσης της 4μελούς οικογένειάς του είναι 1.550 ευρώ , υπολογιζόμενο στο όριο της φτώχειας , όπως οφείλει να διαβιώνει προκειμένου να αποπληρώνει τις οφειλές του. Απομένει  λοιπόν διαθέσιμο εισόδημα από εκατο (100) ευρώ για καταβολή στους πιστωτές του.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε κατάσταση αδυναμίας αποπληρωμής των οφειλών του και η αδυναμία του εκτιμάται ότι είναι μόνιμη λόγω της ηλικίας του και της ήδη συνταξιοδότησής του.

Συνεπώς πρέπει να υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν3869/2010 , αφού απέτυχε η προσπάθεια εξωδικαστικής διευθέτησης του χρέους του. Πρέπει κατ’άρθρο 8 παρ. 2 του Ν3869/2010 να ορισθούν μηνιαίες  καταβολές για 5 έτη από 100 ευρώ έκαστη , κατανεμόμενη στις καθ’ων κατά το μέτρο συμμετοχής της απαίτησης της στο συνολικό χρέος , όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

Περιουσιακά στοιχεία εκποιήσιμα δεν διαθέτει ο αιτών , προκειμένου να ορισθεί εκκαθαριστής  για την εκποίησή τους, καθόσον ένα ΙΧ αυτοκίνητο που του ανήκει , λόγω της παλαιότητάς του (15ετίας) δεν δύναται να αποφέρει τίμημα προς κάλυψη μέρους των οφειλών του , λαμβανομένων υπόψη και των εξόδων της εκποίησης.

Για τους λόγους αυτούς το Δικαστήριο δέχεται την αίτηση.

Υπάγει τον αιτούντα στη ρύθμιση του άρθρου 8 παρ 2 του Ν3869/2010 με ορισμό εξήντα (60) μηνιαίων δόσεων από εκατό (100) ευρώ έκαστη , κατανεμόμενη στις καθ’ων κατά ποσό (37) τριάντα επτά ευρώ  στην Τράπεζα Eurobank , πενήντα (50) ευρώ στην Εθνική Τράπεζα, έξι(6) ευρώ στην Τράπεζα Alpha Bankκαι επτά (7) ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς.

Απαλάσσει τον αιτούντα από το υπόλοιπο των οφειλών του μετά την τήρηση της ανωτέρω ρύθμισης.

Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννα Κουλουβράκη -Κατερίνα Τζωρτζάκη & Συνεργάτες.

ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΦΕΙΛΕΤΗ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΗΣ

Απόφαση του δικηγορικού γραφείου Κουλουβράκη Ιωάννας – Τζωρτζάκη Αικατερίνης και συνεργατών.

Με την υπ’ αριθμ. 155/2015 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαυρίου, που δημοσιεύτηκε στις 11 Μαϊου 2015, έγινε δεκτή η από 07/10/2013 και με αριθ. κατάθεσης 405/2013 αίτηση του αιτούντος περί υπαγωγής στον ν. 3869/2010 και οδήγησε σε καθορισμό από το δικαστήριο μηδενικών καταβολών,  με υποχρέωση επανεμφάνισης.

Ο αιτών με την με ημερομηνία 7 Οκτωβρίου 2013 αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 «Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτησή του αυτή. Με την κρινόμενη αίτησή του ο αιτών επικαλούμενος έλλειψη πτωχευτικής ιδιότητας και μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του προς τους πιστωτές του , που αναφέρονται στην περιεχόμενη στην αίτηαη αναλυτικά κατάσταση , ζητά τη ρύθμιση των χρεών του , σύμφωνα με το σχέδιο διευθέτησης που υποβάλλει και αφού ληφθούν υπόψιν η περιουσιακή και οικογενειακή του κατάσταση που εκθέτει αναλυτικά , με σκοπό την απαλλαγή του από αυτά.

Η προτεινόμενη από την πιστώτρια ένσταση περί καταχρηστικής άκησης της αίτησης είναι μη νόμιμη , καθ’ όσον αφ’ ενός μεν η κατάχρηση δικαιώματος ρυθμίζεται από τις προϋποθέσεις του άρθρου 281 Α.Κ. που δεν συντρέχουν στον παρόντα ισχυρισμό της πιστώτριας, αφ’ ετέρου δε επειδή στον γενικότερο ισχυρισμό του αιτούντος περί υποχρέωσής του , ως συνιστώσα την έννοια της τελευταίας , η οποία (μειωμένη αγοραστική δύναμη) από κοινού με παράγοντες όπως η εισοδηματική στενότητα , υψηλά επιτόκια στο χώρο της καταναλωτικής πίστης , επιθετικές πρακτικές προώθησης των πιστώσεων κ.λ.π. υπό καθεστώς απουσίας θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών σε θέματα υπερχρέωσης συνέβαλαν στην ανάδειξη της υπερχρέωσης ως σοβαρού κοινωνικού προβλήματος (βλ. αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο του Ν.3869/2010) που στην αντιμετώπισή του στοχεύει ο εν λόγω νόμος.

Ο αιτών είναι σήμερα 39 ετών και είναι άγαμος. Μάλιστα είναι άνεργος από το έτος 2010 και λάμβανε το επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ τον πρώτο χρόνο μέχρι το 2011. Το μηνιαίο κόστος διαβίωσής του ανέρχεται στα 250 ευρώ. Από τα ανωτέρω φαίνεται ότι το εισόδημα του αιτούντος τα τελευταία τέσσερα έτη έχει εκμηδενιστεί. Για να συντηρηθεί δέχεται τη βοήθεια της μητέρας του η οποία είναι συνταξιούχος του ΤΕΒΕ με μηνιαία σύνταξη 700 ευρώ καρκινοπαθής και επιφορτισμένη συγχρόνως με τη συντήρηση της άνεργης κόρης της και του ανήλικου εγγονού της. Περαιτέρω ο αιτών διαθέτει ως μοναδικό περιουσιακό στοιχείο ποσοστό 37,5% μιας έκτασης σε ένα αγροτεμάχιο μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, συνολικής έκτασης 350 τμ το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως στην περιοχή Λειβάδι Θορικού Λαυρεωτικής επί αγροτικής οδού. Εντός της έκτασης αυτής υπάρχουν δύο προκατασκευασμένες κατοικίες (τροχοβίλες) 42τ.μ. και 26 τ.μ. αντίστοιχα ήτοι συνολικά 68τ.μ. οι οποίες χρησιμοποιούνται η πρώτη ως κύρια κατοικία του αιτούντος και η δεύτερη ως βοηθητικός χώρος , έτους κατασκευής του 1983 και η αντικειμενική τους αξία ανέρχεται για την πρώτη στο ποσό των 4.524,66 ευρώ και για τη δεύτερη 2.800,98 ευρώ ενώ δε διαθέτουν αγοραστική αξία καθώς δεν είναι σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση. Περαιτέρω  εκτός του ανωτέρω ο αιτών δεν διαθέτει άλλο περιουσιακό στοιχείο.

Οι προς ρύθμιση οφειλές του αιτούντος δεν έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της υπό κρίση αίτησης , ούτε προέρχονται από αδικοπραξία που διεπράχθηκε με δόλο ή από διοικητικά πρόστιμα , χρηματικές ποινές φόρους, και τέλη προς το Δημόσιο και του ΟΤΑ, τέλη προς ΝΠΔΔ ή εισφορές σε οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Μέχρι δε το Μάρτιο του 2011 ο αιτών εξυπηρετούσε κανονικά τα χρέη του , προς την πιστώτρια του. Όμως από το χρονικό σημείο εκείνο και μετά , λόγω της απόλυσης του , της  παρατεταμένης ανεργίας του , λόγω της ραγδαίας οικονομικής κρίσης που έπληξε τη χώρα, έγινε αιτία να μην μπορεί να εξυπηρετεί τις οφειλές του , με συνέπεια να έχει ήδη περιέλθει σε πλήρη αδυναμία εκπληρώσεως αυτών , χωρίς την υπαιτιότητά του. Από τα παραπάνω στοιχεία κρίνεται ότι ο αιτών έχει περιέλθει χωρίς δόλο σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των κατωτέρω ληξιπρόθεσμων οφειλών του.

Συγκεκριμένα , από την πιστώτριά του « Eurobank Ergasias A.E.» ο αιτών είχε αναλάβει με την υπ’ αριθμ. 2068652361 σύμβαση καταναλωτικού δανείου τη συνολική οφειλή των 19.411,3 ευρώ.  Έτσι το συνολικό ποσό των οφειλών του αιτούντος προς την καθ’ης ανέρχεται στο ποσό των 19.411,3 ευρώ , για το οποίο η ως άνω πιστώτριά του έχει εγγράψει προσημείωση υποθήκης στο μοναδικό ακίνητο του αιτούντος.

Με βάση τα ανωτέρω συντρέχουν στο πρόσωπο του αιτούντος οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στη ρύθμιση του Ν.3869/2010 και ειδικότερα η έλλειψη της εμπορικής  ιδιότητας  και η κατά το άρθρο παρ.2 περιαγωγή του σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των οφειλών του. Ειδικότερα , ως αδυναμία πληρωμής νοείται η έλλειψη ρευστότητας που απαιτείται για να μπορεί ο οφειλέτης να ανταποκριθεί στα ληξιπρόθεσμα χρέη του , έστω κι αν έχει κινητή ή άλλη περιουσία , η οποία όμως δεν μπορεί να ρευστοποιηθεί. Η αδυναμία πληρωμών καθορίζεται με βάση τη σχέση οφειλών της παροντικής ρευστότητας , αφού ληφθεί υπόψη και η προβλεπόμενη για το εγγύς μέλλον εξέλιξη της ρευστότητος του οφειλέτη. Εφόσον η σχέση αυτή είναι αρνητική με την έννοια ότι η ρευστότητά του δεν του επιτρέπει να ανταποκριθεί στον όγκο των οφειλών του, υπάρχει μόνιμη αδυναμία. Στην περίπτωση του αιτούντος υπάρχει έλλειψη ρευστότητας δηλαδή έλλειψη χρημάτων ικανών για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα ληξιπρόθεσμα χρέη του. Εξάλλου η παρ.5 του άρθρου 8 του ανωτέρω νόμου προβλέπει τη δυνατότητα του Δικαστηρίου να διατάξει με την απόφασή του περί ρυθμίσεως μικρές ή και μηδενικές καταβολές όταν ο οφειλέτης με αξιόπιστα αποδεικτικά μέσα αποδείξει ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του εξαιρετικές περιστάσεις όπως η χρόνια ανεργία και ανεπαρκή εισοδήματα για την κάλυψη των βιοτικών του αναγκών. Η ανωτέρω διάταξη δεν παρέχει στο δικαστήριο την ευχέρεια να μην προβεί σε ρύθμιση , δηλαδή να μην διατάξει τη ρύθμιση έστω και μηδενικών καταβολών. Στην περίπτωση αυτή , όταν το δικαστήριο κρίνει ότι τα αίτια της εξαιρετικής περίστασης που συντρέχει στο πρόσωπο του οφειλέτη είναι παροδικά (όπως προσωρινή ανικανότητα εύρεσης εργασίας) , μπορεί με απόφασή του, που ορίζει μικρές ή μηδενικές καταβολές, να ορίσει νέα δικάσιμο μετά από πέντε τουλάχιστον μήνες για να επαναπροσδιορίσει τις καταβολές.

Στη νέα δικάσιμο, είτε επαναλαμβάνει την προηγούμενη ρύθμιση είτε ορίζει εκ νέου τις καταβολές. Η απόφαση που ορίζει νέα δικάσιμο είναι οριστική. Η νομολογία στις περιπτώσεις αυτές που ορίζει νέα δικάσιμο για επαναπροσδιορισμό των καταβολών κάνει κατά κανόνα μνεία των υποχρεώσεών του οφειλέτη ,δηλαδή ότι ο οφειλέτης οφείλει να εργάζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου ρύθμισης σε κατάλληλη εργασία και ότι αν δεν εργάζεται να καταβάλει εύλογη προσπάθεια για την εξεύρεση ανάλογης εργασίας.

Εν προκειμένω, η έλλειψη εισοδήματος του αιτούντος , η προσωρινή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, ένεκα και της έλλειψης άλλων πόρων , λαμβανομένης υπόψιν και της αδυναμίας κάλυψης του κόστους διαβίωσης του, οδηγεί στη δικανική πεποίθηση ότι συντρέχουν στο πρόσωπό του, εξαιρετικές περιστάσεις. Επομένως το Δικαστήριο ορίζει μηδενικές καταβολές προς την καθ’ ης  πιστώτρια κατ’ άρθρο 8 παρ. 5 του Ν.3869/2010 , μέχρι τη νέα δικάσιμο που θα οριστεί. Θα πρέπει δε να οριστεί νέα δικάσιμος μετά από την πάροδο οκτώ μηνών, προκειμένου να αναπροσδιοριστούν οι καταβολές.

Κατ’ ακολουθίαν, των προαναφερθέντων πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν και να ρυθμιστούν τα χρέη του αιτούντος με σκοπό την απαλλαγή του, με την τήρηση των όρων της ρύθμισης και να οριστεί νέα δικάσιμος μετά την πάροδο( 8) οκτώ  μηνών για επαναπροσδιορισμό των καταβολών.

Για τους λόγους αυτούς το δικαστήριο δέχεται την αίτηση.

Ρυθμίζει τα χρέη του αιτούντος ορίζοντας μηδενικές καταβολές προς την πιστώτριά του επί οκτώ μήνες.

Ορίζει νέα δικάσιμο προς επαναπροσδιορισμό των καταβολών την 20/11/2015.

νομος-κατσελη-δικηγορος-αθηνα

Τετάρτη, 27 Μαΐου 2015

Ειρ. Λαυρίου: Μηδενικές καταβολές μέχρι το 2018 και προστασία της περιουσίας δανειολήπτη, με οφειλή 38.655,82 ευρώ .Προσωρινή διαταγή του Ειρ.Λαυρίου για τoν άνεργο, δανειολήπτη, παντρεμένο, με άνεργη σύζυγο και ανήλικο τέκνο.

Το σύνολο της περιουσίας του έσωσε μέχρι το έτος 2018, άνεργος  δανειολήπτης,  ηλικίας 44 ετών, με την Προσωρινή Διαταγή του Ειρηνοδικείου Λαυρίου. Ο εν λόγω δανειολήπτης, οφείλει στην Εθνική Τράπεζα, το ποσό των 38.655,82  ευρώ.

Ο αιτών υπέβαλε αίτηση υπαγωγής της στο Ν.3869/2010, καθώς διαθέτει μηδενικό εισόδημα ο ίδιος καθώς και η σύζυγός  του, ενώ το κόστος διαβίωσής τους το έχουν αναλάβει  συγγενικά πρόσωπα. Ειδικότερα:

Ο δανειολήπτης διαθέτει ως περιουσιακό στοιχείο ένα Ι.Χ επιβατικό έτους κυκλοφορίας 1999.

Το Ειρηνοδικείο Λαυρίου, σύμφωνα  με την από 20/5/2015 προσωρινή διαταγή , και αφού διαπίστωσε ότι ο καταναλωτής δανειολήπτης, πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής του στη ρύθμιση του Ν. 3869/2010, (νόμος Κατσέλη), εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, στερούμενο πτωχευτικής ικανότητας, που έχει ήδη περιέλθει σε κατάσταση μόνιμης αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του, του χορήγησε Προσωρινή Διαταγή, με το παρακάτω περιεχόμενο.

Δέχεται το αίτημα χορήγησης Προσωρινής Διαταγής .

Απαγορεύει στην πιστώτρια, μέχρι το έτος 2018, την λήψη κάθε καταδιωκτικού μέτρου εναντίον του.

Απαγορεύει τη μεταβολή της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.

Ορίζει, μηδενικές καταβολές προς την πιστώτρια του δανειολήπτη λόγω συνδρομής των προϋποθέσεων του άρθρου 8 παρ. 5 του ν.3869/2010.

 


 

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά & NΟΜΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗ 3869/2010.
υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Ο Νόμος 3869/2010, ο λεγόμενος νόμος για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ή «Νόμος Κατσέλη», όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4161/2013, έχει θεσπίσει ρυθμίσεις που μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική διευκόλυνση, μια «ανάσα» για τα νοικοκυριά που βρίσκονται σε ιδιαίτερα δυσμενή οικονομική κατάσταση και αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους. Ο νόμος προβλέπει μια διαδικασία, κλιμακούμενη σε διάφορα στάδια, που μπορεί να καταλήξει σε σημαντική μείωση των οφειλών και προστασία περιουσιακών στοιχείων, ή ακόμα, κατά περίπτωση, και σε απαλλαγή.

Διαβάστε περισσότερα>>


Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

αποσφράγιση

  1. Νομικό Πλαίσιο

Η αποσφράγιση ρυθμίζεται από τα άρθρα 831επ. Κ.Πολ.Δ.

  1. Έννοια –Στοιχεία

Η αποσφράγιση είναι το εκ νέου άνοιγμα ορισμένου χώρου που έχει κλειστεί με σφράγιση , έτσι ώστε να μην εμποδίζεται στο εφεξής η πρόσβασή του σο εσωτερικό του. Αντιδιαστέλλεται η έννοια της αποσφράγισης κατά την εκούσια δικαιοδοσία από αυτή του άρθρου 737 ΚΠολΔ, όπου με τον ίδιο όρο νοείται η υλική αποδέσμευση περιουσιακού αντικειμένου , που ε/ίχε σφραγισθεί , με σκοπό την εξασφάλιση της μελλοντικής αναγκαστικής εκτέλεσης απαίτησης , που δεν ήταν εξοπλισμένη με εκτελεστικό τίτλο.

Διαβάστε περισσοτερα>>


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ XΡΕΩΝ.

Είσπραξη χρεών

Στην τρέχουσα περίοδο της οικονομικής ύφεσης όλο και περισσότερα φυσικά και νομικά πρόσωπα παρουσιάζουν αδυναμία να αποπληρώσουν τις οφειλές προς τους πιστωτές τους. Η είσπραξη χρέους αποτελεί το μοναδικό τρόπο για έναν πιστωτή να εισπράξει τα χρήματά του.

Το γραφείο μας εξειδικεύεται επί πολλά έτη στη διεθνή είσπραξη απαιτήσεων. Αποστολή μας και ο στόχος μας είναι να καταβάλλουμε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε να εισπράξουμε εκ μέρους των πελατών μας τις απαιτήσεις τους με το πιο γρήγορο και με χαμηλό κόστος τρόπο. Πιστεύουμε ότι η πλειοψηφία των οφειλετών επιθυμούν να διευθετήσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις το συντομότερο δυνατό για να αποφύγουν τη δικαστική είσπραξη απαιτήσεων που θα έχει ως αποτέλεσμα περισσότερα έξοδα, αμηχανία και εισβολή στα προσωπικά τους δεδομένα.

Διαβάστε περισσότερα>>

 


facebook κουλουβρακη


Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε μας στο δικηγορικό γραφείο και μιλήστε με εξειδικευμένο δικηγόρο στο τηλέφωνο 2292027360.

Βρείτε μας στο διαδίκτυο : jkoulouvraki.blogs

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s